SŁONECZNE POŁUDNIE


„Słoneczne Południe” to kameralna inwestycja o niebanalnej architekturze i zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach. Nowopowstające osiedle realizowane w podwrocławskich Księginicach przez firmę Uniblock, wymagało identyfikacji wizualnej podkreślającej podmiejski charakter osiedla, wysoki standard materiałów i cechy inteligentnego budynku. Założeniem dla strony internetowej była jej wartoś wizerunkowa, informacyjna, ale też aktywne wsparcie sprzedaży wraz z aktywnym panelem zmiany statusu poszczególnych budynków. Nowoczesna, wyrazista, przyjazna dla odbiorcy.

Słoneczne Południe

„Słoneczne Południe” is a cosy residential estate featuring modern architecture and technologically advanced solutions. An investment developed by Uniblock, at the south suburbs of Wrocław, required a brand identity emphasizing the suburban nature of the estate, cutting edge building materials and BMS (Building Management System) features. The assumption for the website was its image and informative value, as well as sales support with an active panel for frequent change of individual buildings status. Modern, expressive, user-friendly. There you go!

Kardamonowa

The new Blue Forest Development investment presents architecture with universal values, sensitive to the local context, respecting the environment, meeting the preferences of various groups of recipients. Modern architecture referring to the assumptions of multi-family, detached and semi-detached buildings sets the directions for visual identification, dedicated to the residents interested in the real value of the property being purchased. Identification meets three main criteria for modern housing units: stable value, modern form, and ecological aspect. The last year and the global consequences of the outbreak of the pandemic convinced us that the world is a global village. From now on, the great majority of humanity is aware that sometimes the home is the whole world. Let it be a good world.

Joanna & Rinke

Visual identity of the wedding of Joanna Przetakiewicz and Rinke Rooijens, which took place in Greece at the luxuorius Amanzoe hotel. We implemented the complete scope of printed and related materials, such as: Save The Date, Invitations, Envelopes, Menus, Table layouts, Event Programme, printed media for guests during the flight and shuttle from the airport to the wedding venue. Our support came along with the selection of printing materials coordination of printing, copywriting in three languages, design and production of signs with location of the event itself already on the spot.

Kardamonowa


Nowa inwestycja Blue Forest Development prezentuje architekturę o wartościach uniwersalnych, wrażliwą na lokalny kontekst, szanującą środowisko, trafiającą w upodobania różnorodnych grup odbiorców. Nowoczesna architektura odnosząca się do założeń zabudowy wielorodzinnej, wolnostojącej i bliźniaczej, wyznacza kierunki dla identyfikacji wizualnej, dedykowanej odbiorcy zainteresowanemu rzeczywistą wartością nabywanej nieruchomości. Identyfikacja spełnia trzy główne kryteria stawiane przed nowoczesnymi jednostkami mieszkalnymi: stabilnej wartości, nowoczesnej formy, aspektu ekologicznego.
O tym, że świat jest globalną wioską, przekonał nas obrazowo ostatni rok i ogólnoświatowe konsekwencje związane z wybuchem pandemii. Od teraz znakomita większość ludzkości ma świadomość, że czasem dom jest całym światem. Niech to będzie dobry świat.

Joanna & Rinke


Identyfikacja wizualna ślubu Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooijensa, który odbył się w Grecji w hotelu Amanzoe. Zrealizowany został pełen zakres akcydensów – począwszy od Save The Date, zaproszeń, kopert, menu, rozkładu stołów, programu wydarzenia, materiałów dla Gości na czas lotu, wraz z doborem uszlachetnień i koordynacją wydruku, copywriting w trzech wersjach językowych, projekt i produkcja oznaczeń o lokalizacji samego eventu już na miejscu.